top of page
business-2846221_1280.jpg

Ochrana  osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatelů těchto webových stránek je hlavním zájmem společnosti DESITIN PHARMA, spol. s r.o. (dále jen „Desitin„). Následující prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké osobní údaje uživatelů jsou shromažďovány na webových stránkách a jakým způsobem jsou tyto údaje používány.

1.      Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů v souvislosti s touto online nabídkou je DESITIN PHARMA, spol. s r.o. („Desitin„); případné výjimky jsou objasněny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

DESITIN PHARMA, spol. s r.o.

Opletalova 1417/25

110 00 Praha 1

Česká republika

Telefon: +420 222 245 375

E-mail: desitin(at)desitin.cz

2.      Kontaktní údaje na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo obecně o zpracování Vašich osobních údajů společností Desitin, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů:

DESITIN PHARMA, spol. s r.o.

Opletalova 1417/25

110 00 Praha 1

Česká republika

E-mail: desitin@desitin.cz

3.      Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, fotografie nebo online identifikátory. Když zpracováváme tyto osobní údaje, znamená to např. shromažďování, ukládání, používání, předávání nebo výmaz těchto údajů. V následujícím textu budeme nejprve specifikovat účely a právní důvod pro takovéto zpracování; poté se budeme zabývat podrobnostmi jednotlivých kategorií osobních údajů, které shromažďujeme.

3.1.    Účel a právní důvod pro zpracování osobních údajů

My a poskytovatelé služeb, kteří mají s námi uzavřenou smlouvu, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely zpracování uvedené níže. Poukazujeme na to, že máte právo vznést zvláštní námitku proti zpracování, pokud je právním důvodem pro zpracování „oprávněný zájem“ (viz část Práva uživatelů):

3.2.     Automaticky shromažďované údaje

Během návševy webových stránek společnosti Desitin jsou automaticky shromažďované následující přístupové údaje, které jsou důležité pro zabezpečení systému a dat, v tzv. logovacím souboru webového serveru. Jedná se zejména o následující údaje:

 • Doména a Hostitel, odkud se připojujete k internetu;

 • Internetová adresa webové stránky, odkud jste odkazem prošli na tuto webovou stránku;

 • Datum a čas;

 • Doba trvání a výběr navštívených stránek na naší webové stránce;

 • Množství přenesených dat;

 • Adresa internetového protokolu (IP) Vašeho počítače;

 • Operační systém a informace o použitém prohlížeči, včetně instalovaných doplňků, pokud nějaké existují  (například pro flash player); a

 • kód stavu http (například  „Požadavek úspěšný“ nebo „Požadovaný soubor nebyl nalezen“).

Soubory protokolu jsou uloženy až na sedm dní za účelem sledování poruch a zajištění bezpečnosti systému, včetně detekce a sledování neoprávněných přístupů na naše webové stránky a pokusů o ně, a jsou následně smazány, pokud nebude detekován žádný podezřelý případ takovéhoto nezákonného přístupu k našim webovým stránkám. Soubory protokolu jsou v takových podezřelých případech analyzovány, a to pouze oprávněnými osobami. Soubory protokolu pro důkazní účely musí být i nadále uchovány, nesmějí být až do konečného vyvsvětlení konkrétního případu vymazány a mohou být v požadovaném rozsahu předány vyšetřovacím orgánům nebo právním zástupcům. Soubory protokolu jsou navíc ukládány pro webovou analýzu, avšak bez (úplné) IP adresy. Pro účely webové analýzy jsou soubory vyhodnocovány, avšak pouze v agregované podobě. (podrobnosti viz část Webová analýza).

3.3.    Zpracování ostatních osobních údajů

Osobní nebo obchodní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud jsou Vámi dobrovolně poskytnuty, např. když se zaregistrujete u společnosti Desitin, objednáte brožury nebo zašlete žádost společnosti Desitin prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou v souladu se zákonem shromažďovány, zpracovány a používány pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel nebo na základě Vašeho souhlasu (např. pro zpracování objednávky brožur, pro registraci a následné ověřování přístupu k chráněným oblastem na našich webových stránkách nebo pro odpovědi na žádosti)  Mezi Vašimi údaji a automaticky shromažďovanými údaji není vytvářeno žádné spojení.

3.4.     Příjemce osobních údajů

3.4.1.  Zpřístupnění údajů jiným správcům osobních údajů (obecně)

Vaše osobní údaje jsou zásadně předávány pouze v rozsahu vyžadovaném pro daný účel, a jiným správcům osobních údajů pouze v případech, kdy je to nezbytné pro splnění smlouvy, kde my nebo třetí strana má oprávněný zájem na takovém zpřístupnění nebo kde je dán Váš souhlas k tomuto účelu. Dále mohou být osobní údaje předány jiným správcům osobních údajů, pokud budeme povinni takovéto zpřístupnění provést na základě právních předpisů nebo na základě vykonatelných rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci nebo příslušných soudů.

3.4.2.   Poskytovatelé služeb (obecně)

Společnost Desitin si vyhrazuje právo zapojit do zpracování osobních údajů externí poskytovatele služeb (např. Desitin může pověřit poskytovatele služeb, aby Vám zaslal požadovaný informační materiál, a za tím účelem bude poštovní společnost znát Vaše jméno, adresu a konkrétní požadovaný informační materiál). V těchto případech bude společnost Desitin v nezbytném rozsahu uzavírat s těmito poskytovateli služeb smlouvy o zpracování údajů.

Konkrétně jde o následující typy poskytovatelů služeb:

 • poskytovatelé IT služeb (technická podpora) v Německu;

 • dodavatelé analytických nástrojů se sídlem v Německu (podrobnosti viz část Webová analýza).

3.4.3. Zveřejnění příjemcům mimo EHP

Máme právo předávat osobní údaje také příjemcům se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor, v tzv. třetích zemích (např. poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují jako zpracovatelé). Země mimo EHP jsou země, které netvoří součást tzv. Evropského hospodářského prostoru, např. Spojené státy americké. V takovém případě se před zpřístupněním ujistíme, že na straně příjemce existuje buď odpovídající úroveň ochrany údajů (např. na základě rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti pro dotčenou zemi v souladu s čl. 45 GDPR, na základě vlastní certifikace příjemce podle EU-US Privacy Shield ve spojení se zmíněným rozhodnutím Komise EU o přiměřenosti pro dotčenou zemi v souladu s čl. 45 GDPR, nebo na základě dohod o tzv. standardních smluvních doložkách EU schválených Evropskou komisí v souladu s článkem 46 GDPR, uzavřených s příjemcem), nebo se ujistíme, že jste s takovýmto zveřejněním osobních údajů vyjádřil svůj výslovný souhlas.

Máte právo od nás získat přehled příjemců ve třetích zemích a kopii předmětných právních předpisů, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. Pro získání těchto dokumentů nás kontaktujte na adresách v části Kontaktní údaje.

3.5.   Doba uložení a uchování osobních údajů

V zásadě uchováváme Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytně nutné pro poskytování těchto webových stránek a souvisejících služeb nebo pokud máme oprávněný zájem na takovém ukládání (např. můžeme mít oprávněný zájem o poštovní marketing i po splnění smlouvy). Ve všech ostatních případech vymažeme Vaše osobní údaje s výjimkou dat, které musíme dále uchovávat v souladu se zákonnými požadavky (vzhledem k dobám pro uchování osobních údajů stanoveným v daňovém nebo obchodním právu, např. jsme povinni uchovávat dokumenty, jako jsou smlouvy, po určitou dobu)

Pro následující případy platí zvláštní doba pro uchování osobních údajů:

 • Automaticky shromažďované údaje (z bezpečnostních důvodů): 7 dní;

 • Analytický nástroj Matomo: Údaje jsou trvale uchovávány v anonymizované podobě;

 • Údaje, které nám byly poskytnuty v souvislosti s objednáváním brožury, jsou vymazány po uplynutí jednoho roku;

 • Informace o délce ukládání souborů cookie, které užíváme, najdete v následující části Cookies.

4.      Cookies

Některé webové stránky společnosti Desitin používají tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele při návštěvě webových stránek. Soubory cookie mohou ukládat různé druhy dat a zajistit další funkce (a tím učinit webovou stránku jako celek uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější). Používají-li se soubory cookie, tyto soubory neposkytují žádné osobní údaje, pokud jste s tím neposkytli svůj výslovný souhlas.

Soubory cookie užíváme během registračního procesu, abychom usnadnili nový přístup k prostředí chráněnému heslem, protože údaje uložená v souboru cookie zabraňují opakovanému zadávání ID uživatele a pokud je to nutné, tak i opakovanému zadávání hesel. Navíc cookies užíváme v rámci objednávkových formulářů, abyste se vyhnuli opakovanému zadávání osobních údajů během jednorázové návštěvy našich webových stránek. V obou případech se jedná o tzv. dočasné cookies, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní.

Desitin také používá tzv. analytické cookies ve spojení s webovou analýzou (viz část Webová analýza).

Níže naleznete shrnutí použitých souborů cookie, které Vás informují o účelu a druhu daného cookie a o případné době uložení.

Samozřejmě můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby neuložil soubory cookie na Vašem pevném disku tím, že v nastavení prohlížeče vyberete možnost „Nepříjmat žádné cookies“. Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce našeho webu nemusí být k dispozici nebo již nebudou pohodlně použitelné, pokud jste zakázali užívání cookies.

Možnosti nastavení nezahrnují cookies nastavených jinými poskytovali během Vašich návštěv webových stránek třetích stran.


5.      Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Nemáme žádný vliv na zpracování jakýchkoli osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (např. Vaše IP adresa nebo URL našich webových stránek, kde se nachází odkaz). Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zpracování takových osobních údajů třetími stranami. V takových případech bude platit prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran.

6.      Bezpečnost

Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří jsou s námi ve smluvním vztahu, jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Provádíme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili přiměřenou úroveň ochranu proti daným rizikům a přiměřenou ochranu osobních údajů, které jsou námi zpracovávána, zejména proti rizikům vyplývajícím z neúmyslného nebo nezákonného zničení, ztráty, změny nebo neoprávněného zveřejnění nebo neoprávněného přístupu .Naše bezpečnostní opatření se neustále vyvíjejí v souladu s technologickým pokrokem.

7.      Důvěrnost e-mailů

Pokud zašlete e-mail na adresu společnosti Desitin prostřednictvím těchto stránek, budou tyto údaje předávány v šifrované podobě.

8.      Vaše práva jakožto práv subjektu údajů

Výkon Vašich práv: Aby bylo možné uplatnit Vaše práva subjektu údajů dotčeného zpracováním Vašich osobních údajů, užijte kontakty uvedené v části Kontaktní údaje. Ujistěte se, že při uplatnění tohoto práva nám umožníte Vaši jasnou identifikaci.

Právo na informace a přístup k nim: Máte právo na informace o Vašich osobních údajích, které jsou námi zpracovávány. Máte právo nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme jakékoli osobní údaje, které se Vás týkají, a máte právo na přístup k Vašim údajům, které jsou námi zpracovávány.

Právo na opravu a vymazání: Pokud jsou Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění. Pokud jsme předali Vaše údaje třetím stranám, informujeme je o opravě v rozsahu stanoveném zákonem.

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, pokud jsou pro to splněny zákonné předpoklady. Tato situace platí zejména v případech, pokud:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny;

 • právním důvodem pro zpracování byl výhradně Váš souhlas a tento souhlas byl odvolán;

 • vznesli jste námitku proti přímému marketingu;

 • vznesli jste námitku proti zpracování na základě našich oprávněných zájmů jako právního důvodu z důvodů, které se týkají Vaší konkrétní situace a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování;

 • Vaše osobní údaje byly předmětem nezákonného zpracování;

 • nebo Vaše osobní údaje musí být smazány, aby byla splněna zákonná povinnost.

Když předáváme Vaše osobní údaje třetím osobám, informujeme je v rozsahu stanoveném zákonem o následné likvidaci údajů. Upozorňujeme, že Vaše právo na výmaz podléhá omezením. Například nejsme oprávněni smazat údaje, které musíme v souladu s právními předpisy uchovávat po zákonnou dobu. Obdobně údaje, které potřebujeme k prokázání nebo výkonu právních nároků nebo obraně proti nim jsou vyloučeny z Vašeho práva na výmaz.

Omezení zpracování: Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou pro to splněny zákonné požadavky. Tato situace platí zejména v následujících případech:

 • zpochybníte přesnost Vašich osobních údajů, a to až do doby, kdy budeme schopni opravit nebo ověřit tvrzenou nepřesnost;

 • zpracování bylo provedeno protiprávně a Vy žádáte o omezení zpracování namísto vymazání údajů (viz výše);

 • Vaše údaje již nepotřebujeme ke zpracování, ale Vy tyto údaje potřebujete k tomu, abyste prokázali, uplatnili nebo obhájili své právní nároky,;

 • jste vznesli námitku proti zpracování z osobních důvodů, a to až do té doby, dokud není.zjištěno, zda Vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Pokud existuje právo na omezení zpracování, příslušné údaje označíme, abychom zajistili, že tyto údaje budou dále omezeně zpracovávány pouze v úzkém povoleném rozsahu (tj. zejména v případech obhajoby právních nároků, nebo v případě Vašeho souhlasu).

Právo na přenositelnost osobních údajů: Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), vstupujícího v účinnost 25.5.2018, máte dále právo si od nás vyžádat předání Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty, ve struktorované, běžně používané a strojově čitelné formě, nebo požádat (pokud je to technicky možné), aby tyto údaje byly předány třetí straně.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů z důvodů týkající se Vaší konkrétní situace, pokud je takové zpracování založeno na oprávněném zájmu jako právním důvodu. Dále můžete vznést námitky proti zpracování Vašich údajů pro marketingové účely. V této souvislosti si prosím viz část Infomace o Vašem právu na námitku.

Odvolání souhlasu: Pokud jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete takovýto souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Zákonnost zpracování Vašich dat zůstává nedotčena až do takového odvolání.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Za tímto účelem se můžete obzvláště obrátit na dozorový orgán, který je příslušný pro Vaše bydliště, stát, (tj. v České republice na „Úřad pro ochranu osobních údajů“) nebo na dozorový orgán, který je příslušný pro skupinu podniků Desitin. Tímto orgánem je:

Der  Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

(„Úřad pro ochranu osobních a svobodu informací v Hamburku“

Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 428 54 – 4040
Fax: +49 (0)40 / 428 54 – 4000
E-mail: mailbox(at)datenschutz.hamburg.de

9.      Povinnost poskytnout údaje

Naše webové stránky můžete navštívit i bez poskytnutí Vašich osobních údajů. Nicméně pro registrační účely a pro použití  „Desitin Login“ jste povinni nám poskytnout osobní údaje potřebné pro založení a plnění smlouvy (například jméno, adresu, e-mailovou adresu); tyto povinné údaje označujeme hvězdičkou *. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nelze používat „Desitin Login“.

10.      Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Desitin si vyhrazuje právo změnit obsah tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky. Změny, které Vás významně ovlivní nebo budou mít dopad na Vás, budeme zveřejňovat na této webové stránce, a předem budeme dotčené registrované uživatele informovat. Proto Vás žádáme, abyste se průběžně informovali o aktualizaci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách.

11.      Kontaktní údaje

Chcete-li nás kontaktovat, kontaktujte nás na adrese uvedené v části Správce osobních údajů

bottom of page