top of page
Doctor Taking Notes

Podmínky užívání

Informace, dokumenty a obrázky zveřejněné společností DESITIN PHARMA, spol s r.o. („Desitin“) na adrese www.parkovit.cz („webové stránky“) slouží k ryze informačním účelům a nemohou a nemají nahrazovat odbornou lékařskou pomoc. Neslouží pro vlastní diagnostiku a nemají být přípravou pro léčbu bez odborného lékařského dohledu. Lékařské ani jiné rady a doporučení se na adrese www.desitin.cz neudělují. Vlastní obsah odpovídá platné právní úpravě a je určen výhradně k nahlížení uživatelů, kteří k němu přistupují z České republiky. Společnost Desitin neposkytuje žádné výslovné ani nevýslovné ujištění nebo záruku úplnosti, správnosti a aktuálnosti informací na těchto webových stránkách. Společnost Desitin si vyhrazuje právo měnit obsah webových stránek kdykoliv bez předchozího upozornění a udání důvodů.

Užíváním webových stránek uznáváte obsah Podmínek používání společnosti Desitin v aktuálně platném znění. Udržujte si prosím pravidelně přehled o obsahu, a tak i případné aktualizaci těchto Podmínek použití.

 

1. Autorská práva

Webové stránky společnosti Desitin zaručují uživatelům mimo jiné i přístup k autorsky chráněnému materiálu, jako např. k redakčním příspěvkům nebo k tvorbě webových stránek a jiným jazykovým nebo obrazovým dílům. Společnost Desitin umožňuje v rozsahu svého vlastního oprávnění určitým dalším uživatelům využít tento obsah, a to pouze pro osobní a nekomerční účely (např. lékařům, lékárníkům a rovněž dalším institucím jako např. zdravotním pojišťovnám, charitním spolkům, svépomocným skupinám). Uživatel si může takový obsah stáhnout do počítače a vytisknout. Odkaz na autorské právo společnosti Desitin Pharma spol s r.o. však musí být obsažen na každé soukromé kopii publikace nebo její části formou doložky o autorském právu (viz též bod 10). Uživatel není oprávněn k dalekosáhlejšímu používání, jakým je měnění, rozmnožování, prodej nebo veřejná reprodukce webových stránek a jejich obsahu (ať jako celku nebo po částech).

 

2. Práva k ochranným známkám

Jakékoli označení slovní, kombinované nebo obrazové výrobků uváděné na webových stránkách společnosti Desitin jsouochrannými známkami společnosti Desitin Pharma spol s r.o., s ní spojených podniků nebo poskytovatelů licence. Neoprávněné použití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a bude sankcionováno podle platných právních předpisů. Totéž platí i pro vlastní ochrannou známku a obchodní jméno společnosti Desitin. Mimoto obsahují některé webové stránky ochranné známky, které jsou chráněny ve Spolkové republice Německo a dalších zemích a které jsou majetkem společnosti Desitin Arzneimittel GmbH.

Žádné ochranné známky nelze používat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Desitin Pharma spol s r.o.

 

3. Dostupnost webových stránek

Společnost Desitin se snaží zajistit nepřetržitou dostupnost svých webových stránek. Není však vyloučeno, že z technických důvodů nebo za účelem údržby budou webové stránky na adrese www.desitin.cz čas od času a bez předchozího upozornění dočasně nedostupné. Nárok uživatele na nepřetržitou dosažitelnost obsahu webových stránek neexistuje.

 

4. Odpovědnost

Společnost Desitin nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za správnost, úplnost nebo aktuálnost obsahu na webových stránkách. Veškeré zde uveřejňované informace, odkazy a doporučení jsou právně nezávazné. V materiálech, které jsou zveřejňovány na webových stránkách pod www.merzspezial.cz mohou být redakční, technické nebo tiskové chyby. Společnost Desitin nepřijímá v tomto ohledu žádnou odpovědnost nad rámec relevantních právních předpisů platných a účinných v České republice a vyhrazuje si právo kdykoliv provádět změny.

Odpovědnost společnosti Desitin je omezeno na případy způsobení škody podle platných a účinných právních předpisů.

Společnost Desitin neodpovídá za případné přímé nebo nepřímé, náhodné nebo následné škody, které vyplývají z návštěvy webových stránek na adrese www.desitin.cz nebo z použití informací, dokumentů, upozornění nebo doporučení zveřejněných na těchto webových stránkách.

Společnost Desitin nepřejímá odpovědnost za přístup nepovolaných třetích stran k obsahu webových stránek ani za možný přenos počítačových virů, červů, trojských koní nebo dalších škodlivých programů. Uživatel je povinen činit preventivní opatření k ochraně svého počítače před takovými škodlivými programy, zvláště pak si nainstalovat antivirový program a vždy používat aktuální antivirové databáze. Webové stránky společnosti Desitin poskytují uživateli přístup a poznání informací a dat, na jejichž obsah a formu nemá společnost Desitin vliv (informace třetích stran). Společnost Desitin nenese odpovědnost za takové informace třetích stran. To platí zejména pro elektronické odkazy (linky) na cizí webové stránky (viz též bod 7). Tyto odkazy slouží výhradně k účelu informovanosti a jako doplňková služba pro uživatele. Odkazy na jiné internetové stránky nebo publikace nejsou míněny jako doporučení konkrétní společnosti, jejích výrobků nebo služeb. Obsah těchto jiných internetových stránek nebo publikací nemá souvislost se společností Desitin. Společnost Desitin neodpovídá za informace a data třetích stran ani si takové informace třetích stran nepřivlastňuje.

 

5. Celosvětově distribuované výrobky

Webové stránky mohou obsahovat informace o celosvětově distribuovaných výrobcích a nabízených službách, z nichž ne všechny přístupné v České republice. Odkaz na výrobek nebo službu prostřednictvím webové stránky společnosti Desitin neznamená, že tyto výrobky nebo služby jsou k dispozici v místě uživatele.

Informace zveřejněné na těchto stránkách jsou založeny na podkladové dokumentaci platné pro Spolkovou republiku Německo. Uživatelé webových stránek, kteří nemají bydliště ve Spolkové republice Německo, musejí proto brát v úvahu, že některé z výrobků uváděných na webových stránkách nejsou možná v jejich zemi povoleny, mohou podléhat odchylným zákonným ustanovením a je možné, že se pro ně používají odchylné produktové informace.

 

6. Odkaz na tuto stránku

Odkazy na webové stránky společnosti Desitin jsou dovoleny jak na úvodní stránku, tak na její podstránky (tzv. vnořené odkazy neboli „deep links“), jestliže:

(a) webová stránka společnosti Desitin, k níž vede vnořený odkaz, obsahuje odkaz na vlastní úvodní stránku a

(b) internetová adresa webové stránky je z pohledu uživatele zřetelně rozpoznatelná.

Nejsou dovoleny např. odkazy na části webových stránek společnosti Desitin, jakými jsou rámy („frames“), vložené prvky („includes“), vyskakující okna („pop-ups“) nebo soubory pdf.

Není dovolena integrace webových stránek společnosti Desitin nebo jejich částí do webových stránek třetích stran prostřednictvím rámů („frames“), vložených prvků („includes“), odkazů inline („inline links“) nebo podobných speciálních technik. Výjimky z těchto pravidel předpokládají udělení předchozího písemného souhlasu společnosti Desitin.

 

7. Odkazy na stránky třetích stran

Společnost Desitin může použít odkazy na internetové stránky třetích stran, které považuje za zajímavé. Za obsah odkazovaných stránek a splnění standardu pro ochranu údajů na takovýchto odkazovaných webových stránkách společnost Desitin neodpovídá. Umístění odkazu na stránky třetích stran není vyjádřením názoru společnosti Desitin, že společnost Desitin souhlasí s obsahem odkazovaných stránek nebo že je podporuje.

Společnost Desitin si rovněž nepřivlastňuje obsah odkazovaných stránek a nepřebírá odpovědnost za správnost nebo úplnost informací nebo za názory na odkazovaných stránkách. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek, nese výhradně aktuální provozovatel odkazovaných stránek.

 

8. Adresáti těchto webových stránek

Tyto webové stránky společnosti Desitin a na nich zveřejněný obsah jsou určeny výhradně pro uživatele v České republice.

 

9. Ochrana osobních a dalších údajů

Ochrana osobních a dalších údajů se řídí relevantními právními předpisy platnými a účinnými v České republice, především pak ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Informace o sběru a využívání osobních a dalších údajů při používání webových stránek naleznete v Prohlášení o ochraně osobních a dalších údajů společnosti Desitin.

 

10. Doložka o autorských právech

Copyright © DESITIN PHARMA, spol s r.o. 2020.

Všechna práva vyhrazena.

bottom of page